Losowy produkt
Ostatni produkt

Regulamin

§1

Sklep internetowy Kolonia Artystyczna, dostępny jest pod adresem: www.koloniaartystyczna.pl, prowadzony przez firmę Kolonia Artystyczna Mirosława Walczykowska wpisaną w CEIDG dnia 08.12.2012. Siedziba firmy znajduje się w Piasecznie przy ul. Dębowej 3. tel. 602-20-20-20, email: kolonia.art.@gmail.com. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP 1230468664, Regon 146425479.

§2
Definicje

1.  Sklep internetowy – sprzedawca Kolonia Artystyczna Mirosława Walczykowska

2.  Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym dla celów nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca zakupu w sklepie internetowym Kolonia Artystyczna

4. Klient - Konsument lub przedsiębiorca , który złoży zamówienie w sklepie internetowym Kolonia Artystyczna

 

§3
Postanowienia ogólne

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych naszego sklepu są cenami brutto /zawierają podatek VAT/. Wiążąca dla celów transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Do każdego towaru wysłanego przez sprzedawcę załączamy dowód zakupu: paragon fiskalny. Na życzenie Klienta, zgłoszone przed wysłaniem towaru, sprzedawca wystawia fakturę VAT.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów znajdujących dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

§4
Złożenie zamówienia i formy dostawy

1. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem modułu sprzedaży umieszczonego na stronie www.koloniartystyczna.pl

2. W formularzu zamówienia kupujący dokonuje:

- wyboru zamawianych towarów

- oznaczenia sposobu, oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura

- wyboru sposobu płatności

3. W ciągu 48 godzin w dni robocze, od momentu złożenia zamówienia kupujący otrzyma e-mailem wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i realizacji zamówienia.

4. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do chwili przekazania zamówionych towarów ze sklepu do wysłania wybraną przez kupującego formą dostawy. Powyższe terminy są podane w dniach roboczych. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia tzn. do czasu najdłuższego z podanych.

5. Przed złożeniem zamówienia na towar oznaczony „produkt na zamówienie” prosimy o kontakt mailowy.

6. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej /2 do 5 dni roboczych/. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

7. W trosce o dobro klienta prosimy o otwarcie i sprawdzenie przesyłki /czy towar nie został uszkodzony/ w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek umożliwić sprawdzenie przesyłki i nie może tego odmówić. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, kurier jest zobowiązany spisać protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu szkody pozwoli na dochodzenie odszkodowania od przewoźnika, oraz przyśpieszy procedurę reklamacyjną w sklepie Kolonia Artystyczna.

8. Możliwy jest też odbiór osobisty z galerii Kolonia Artystyczna w Piasecznie- Zalesiu Dolnym ul. Dębowa 3 w piątki, soboty, niedziele od 13.00 do 20.00 w pozostałe dni / po wcześniejszym umówieniu się /.

§5
Formy płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności :

a) Przelewem bankowym na rachunek bankowy firmy.

b) Za pośrednictwem firmy Tpay – płatność elektroniczna, lub kartami płatniczymi.

2. W przypadku niektórych rodzajów towarów, Kolonia Artystyczna zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

3. W przypadku wybrania formy płatności przelewem na konto, towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.

§6
Gwarancja jakości

1. Towary dostępne w sklepie internetowym Kolonia Artystyczna pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i mogą dodatkowo posiadać gwarancję jakości udzielaną przez producenta.

2. Gwarancja, oraz odstąpienie od umowy nie obowiązują gdy towar posiada :

– uszkodzenia powstałe w sposób mechaniczny,

– uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwego użytkowania,

– uszkodzenia powstałe w transporcie

– kolory towarów prezentowanych na zdjęciach mogą odbiegać od oryginału. Niezgodność koloru / może być wynikiem różnej rozdzielczości monitorów/, nie jest podstawą reklamacji.

3. Podstawą do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest dokument gwarancyjny oraz dowód zakupu towaru /paragon, lub faktura VAT/, chyba ze co innego wynika z dokumentu gwarancyjnego.

 

§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, /zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/ składając oświadczenie na piśmie. Za dzień wydania towaru uważa się dzień odebrania towaru przez kupującego.

2. Odstępując od umowy konsument jest obowiązany zwrócić sprzedawcy zakupiony towar w stanie niezmienionym.

3. Sklep internetowy zwróci konsumentowi zapłaconą przez niego kwotę na podany rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy i wydania towaru sprzedawcy.

4. Koszty przesyłki w wypadku zwróconego towaru pokrywa konsument.

5. Produkty wykonane „ na zamówienie ” nie podlegają zwrotom.

 

§8
Reklamacje składane przez konsumenta

1. Konsument który dokonał zakupu w sklepie internetowym, może odstąpić od umowy w razie niezgodności towaru z umową. Reklamowany towar wraz z kopią dowodu zakupu, z opisem określającym niezgodności /zdjęcia/, oraz oczekiwania dotyczące realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny: Kolonia Artystyczna ul. Dębowa 3, 05-501 Piaseczno

2. Konsument ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez nie odpłatną naprawę, lub wymianę na nowy. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, albo może odstąpić od umowy.

3. Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

4. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 7 dni od momentu zakupu, Konsument ma prawo żądać wymiany towaru na nowy. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni od dostarczenia niezgodnego towaru do firmy Kolonia Artystyczna. Jeżeli nie będzie to możliwe, sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartości produktu, obniżenie ceny, lub inny towar o podobnych parametrach.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego, lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi sklep.

6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku nie zgodności towaru z umową zgodnie z art.8,9,10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami /16.05.2011/ Konsument traci uprawnienia określone w w/ustawie , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zakupu towarów w internetowym sklepie Kolonia Artystyczna. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy, jeżeli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.431 kodeksu Cywilnego, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejsca wykonywania działalności sprzedającego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.koloniaartystyczna.pl